OrbiinfO

Pont itt! Pont Neked! – www.orbiinfo.hu

Emelt szintű érettségi szóbeli témakörök informatikából

Megosztás

Informatika
Tételcímek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára (2021)

 

A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik.
Azaz:
1.1 A kommunikáció
1.2 Információ és társadalom
2.1 Jelátalakítás és kódolás
2.2 A számítógép felépítése
2.3 Munkavédelem és ergonómia
3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai
7.1 Kommunikáció az interneten
9.1 Könyvtárak
9.2 Információ-keresés
9.3 Forráshasználat

A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számonkérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik.

Témakörök
1. Információs társadalom
1.1. A kommunikáció
A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Különböző kódrendszerek.

Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül.

A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára. A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában, a redundancia hasznos és hátrányos előfordulásai.

A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei.

A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre.

Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, szabadidő). 

A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), szórakozás. Ezen források közül több ismerete, használata. Az információ megszerzése keresőszerverek segítségével.

1.2. Információ és társadalom
Az adat és az információ fogalma.

Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei. Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében. A perifériák fejlődése. Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlődése.

Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. A helyi hálózatok és az internet hatása a társadalomra. Az eszközök használatának fizikai és pszichés veszélyei, és túlzott használatuk hatásai.

A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a hálózati munka során.

Az információ értéke és hitelessége. Az álinformációk célja, felismerése, kártékony hatása és kezelése. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális formái. A hálózatok és a számítógépek, illetve az információ (adat) védelme, biztonsági kérdések. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők, támadási lehetőségek és védekezés azok ellen. Hardverhibából adódó veszélyek. Redundancia az információ tárolásában.

A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A számítógép működésében bekövetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány „hírhedt” vírus kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra (víruspajzs, vírusdefíniciós adatbázis fogalma).

Jogi kérdések az informatikában. Jogi szempontból védendő adatok, a védelem okai. Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt marketing, elektronikus kereskedelem). Az adatok védelme az interneten. A szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem).

2. Informatikai alapismeretek – hardver
2.1. Jelátalakítás és kódolás
Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Az analóg és digitális jel különbsége és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A mintavételezés törvénye. A digitalizált adattárolás pontossága – minőségi problémák, korlátok.

Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálásának lépései. A digitalizálás eszközei.

Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE). 

Váltás kettes, tízes és tizenhatos számrendszer között. Bináris számokkal végezhető alapműveletek. A logikai alapműveletek és azok alkalmazása különböző feladatok megoldása során. Igazságtáblák (ÉS, VAGY, NEM, Kizáró VAGY). A Boole- algebra alapjai, logikai kifejezések kiértékelése, egyenértékűsége, tagadása, a logikai műveletek azonosságai. A matematikai logika szerepe az informatikában.

A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység.

A hang digitális tárolása, formátumok és azok jellemzői.

2.2. A számítógép felépítése
A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejlődésére. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek.

A mai személyi számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. Az egyes részek funkciói.

Központi feldolgozóegység, jellemző értékek.

Memória: memóriafajták, jellemzők és felhasználási területük.

Buszrendszer, interfészek, tápegység, hűtés, ház: típusok és jellemzők.

A perifériák szerepe, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet.

A ma jellemzően használatos monitorfajták és ezek működési elve. A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, képátló, képpont. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. Az érintőképernyő szerepe, felhasználási területei.

A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók működési elve (tűs, hő, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából.

A ma jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses elvű, optikai, memória alapú). Az egyes eszközök felépítése, működése. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása. A winchesterek üzembe helyezése, működése közben fellépő fizikai problémák, ezek megelőzése, javítási lehetőségei.

A ma jellemzően használatos optikai adattárolók fajtái és ezek jellemzői (CD, CDROM, CDR, CDRW, DVD és Blu-ray lemezek).

A számítógép részeinek és a perifériáinak fizikai karbantartása (tisztítása, szállítása, tárolása).

A személyi számítógépek részeinek összekapcsolása, a perifériák csatlakoztatási lehetőségei, és a számítógép üzembe helyezése. Az üzembe helyezés és biztonságos működtetés feltételei.

A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők).

2.3. Munkavédelem és ergonómia
A számítógépes munkavégzés, valamint a fizikai- és mentális egészség védelme. A számítógépes munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi ismeretek. A számítógép és a perifériák ergonómiai jellemzői. Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai.

3. Informatikai alapismeretek – szoftver
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer működési struktúrája (rendszermag, indítófájl, külső és belső parancsok rendszere, opcionális kiegészítések). Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek (memóriakezelés, folyamatvezérlés, megszakítás-kezelés, kommunikáció a perifériákkal). Több feladat párhuzamos végzésének szervezése.

Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja.

A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása, memória felszabadításának kérdései.

Az operációs rendszerek által használt állományszervezési, -nyilvántartási módszerek. A lemezkezelés és a leggyakrabban használt operációs rendszerek fájlrendszerének ismerete, legfontosabb tulajdonságai (pl.: FAT, FAT32, NTFS, EXT stb.).

A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyvtárváltás.

Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, rendszerfüggő szintaktikai megkötések. Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az elérési útvonal megadásának formái.

Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvalósítása. Keresés háttértárakon, a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). A parancsok paraméterezett futtatása. A kapcsolók és a paraméterek szerepe, néhány példa használatukra.

A háttértárak karbantartása (formázás, partícionálás, töredezettség-mentesítés), a karbantartás fontossága.

A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). A kép, a hang, a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Általános tömörítő programok működésének ismerete. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása. Az önkicsomagoló, méretre darabolt, védett állományok létrehozása, kibontása. Egy állomány hozzáfűzése létező tömörített állományhoz.

Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzői. Néhány segédprogram bemutatása.

Az adatok védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, az operációs rendszerek beépített lehetőségei (hozzáférés vezérlése: felhasználónév, jelszó; adattitkosítás).

Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a memóriában.

A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényező).

A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek. A szerver operációs rendszerének jellemző többletfunkciói. A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása. A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszközhasználat feltételei. A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése.

7. Információs hálózati szolgáltatások
7.1. Kommunikáció az interneten
Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. Az internetes szolgáltatások használatának, használatba vételének szabályai. Példák interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra.

Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram használatának ismerete. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete. A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, mentés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése.

Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése).

A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, csoportosítása, visszajelzések). Az e-mail cím szerkezete. A levelezéssel kapcsolatos problémák (kódolás, mailer daemon). A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése.

Üzenetküldés módszerei egy és több felhasználó között (levelezési lista, fórum, chat használata).

Állományátvitel lehetőségei az interneten. A fájlátvitel lehetőségei és korlátai e-mail segítségével. Felhő alapú fájlátviteli lehetőségek, ezek azonosságai, különbségei. Állományok megosztása csak olvasásra, illetve szerkesztésre.

Az URL fogalma, felépítése, részei.

Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete. Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása A böngészés tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei.

A böngészőprogramok speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők).

Információ keresése az interneten.

A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre.

Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása. A találatok értékelése hitelesség és megbízhatóság szempontjából.

A távoli on-line adatbázisok használatának feltételei. Keresés az adatbázis adatai között.

9. Könyvtárhasználat
9.1. Könyvtárak
A könyvtár fogalma. A könyvtár egyetemes és hazai fejlődésének rövid áttekintése. A magyar könyvtári rendszer. A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő- és felhasználói kör fogalma. A különböző könyvtártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. A közkönyvtárak feladatrendszerének ismertetése. A köz- és iskolai könyvtár összehasonlítása. A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése. Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolása.

A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben. A könyvtár létrejöttének, rövid történetének ismertetése.

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában.

A könyvtári szolgáltatások ismertetése. A könyvtári kölcsönzési rend. A könyvtárközi kölcsönzés fogalma.

A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Hagyományos könyvtárak az interneten és a digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása. Hasonlóságok és különbségek.

9.2. Információ-keresés
Keresési stratégiák a könyvtári katalógusban, elektronikus könyvtárban, forráskeresés az interneten. A keresés algoritmusa. Az egy- és többlépcsős keresés. A keresőfelület használata.

A katalógus fogalma, használatának módjai. A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök. A számítógépes katalógusok felépítésének szerkezeti sajátosságai. Néhány számítógépes katalógus ismerete.

9.3. Forráshasználat
A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlítása a felhasználásuk alapján.

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használata az információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, atlasz).

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (például hanglemez, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, némafilm, hangosfilm, DVD).

Kézikönyvek és tájékoztató eszközök keresési célnak megfelelő kiválasztása és használata (tartalomjegyzék, mutatók, utalók).

A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. A Magyar Nemzeti Bibliográfia. A bibliográfiai leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. Tájékoztató jegyzékek (könyv- és egyéb dokumentumok ajánlásai).

Forráskiválasztás szempontjai, az információs értéket befolyásoló jellemzők (dokumentumtípus, forrástípus, megjelenési idő, kiadó, terjedelem, közlési cél).

A forrásjelölés szabályai, funkciói és etikai vonatkozásai. Bibliográfiai hivatkozás készítése könyvről és folyóiratcikkről.
Az interneten elérhető források hivatkozásának alapelvei.

 

Emelt szintű informatika érettségi vizsgatárgyhoz a 2021. év vizsgaidőszakaira érvényes szoftverek listája

Az adatbázis-kezelő program, grafikai alkalmazás, vektorgrafikus szerkesztőprogram és a weblapszerkesztéshez használható program szoftvercsoportokban a jelzett programok állnak rendelkezésre a vizsgán. Választási lehetősége az irodai szoftvercsomag és a programozási nyelv / programozási környezet szoftvercsoportban van. E két csoportban csak egyetlen szoftvert választhat. Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az adatbázis-kezelő programot is meghatározza!

Windows 10* operációs rendszeren

                                       Szoftverek Szoftvercsoportok
 MS Office 2016 Professional Plus (32 bit)Irodai szoftvercsomag
 LibreOffice 6.4.6 (MySQL adatbázismotorral)
MS Access 2016 vagy 

LibreOffice Base a MySQL adatbázismotorral  a választott irodai szoftvercsomagnak megfelelően.

Adatbázis-kezelő program
 • Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás
 • GIMP 2.10.20
 • IrfanView 4.54
Grafikai alkalmazás
 • Az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás
 • Inkscape 1.0
Vektorgrafikus szerkesztőprogram
 • Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás
 • KompoZer 0.8b3
 • SeaMonkey 2.53.3
 • Bluefish 2.2.10
 • Visual Studio Code 1.48
Weblapkészítéshez használható program
 FreePascal 3.2.0Programozási nyelv / programozói környezet
 FreePascal 3.2.0 + Geany 1.36
 Lazarus 2.0.10 (fpc 3.2.0)
 Code::Blocks 20.03 MinGW/GCC
 Python 3.8.5 + IDLE (Python GUI)
 PyCharm Community 2020.2 with Python 3.8.5
 MS Visual Studio Community 2019 (desktop development – Visual Basic, Visual C#, Visual C++)
 JAVA SE – Apache NetBeans IDE 11.0 LTS, JDK 8
 JAVA SE – Eclipse IDE for Java Developers (2020-06), JDK 8
 JAVA SE – IntelliJ IDEA Community 2020.2.1, JDK 11

* A vizsga szempontjából a Windows operációs rendszerek Home, Professional, Ultimate, Enterprise változatai nem jelentenek különbséget.

Figyelem! Egyes szoftverek csak online súgóval rendelkeznek, így a vizsga alatt nem elérhetőek.

Mind a középszinten, mind az emelt szinten az operációs rendszert a magyar szabványok szerint állítsák be (tizedesvessző, dátumelválasztó pont, időelválasztó kettőspont, listaelválasztó pontosvessző, Ft pénznemformátum, magyar kiosztású billentyűzet)! A számítógépekre nyomtató szoftvert abban az esetben is telepítsenek, ha a nyomtató nem kapcsolódik közvetlenül a géphez!

Az irodai szoftvercsomag telepítésénél figyeljenek arra, hogy a magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző, elválasztó és szinonima modul is rendelkezésre álljon a vizsgázó számára. Egyes szövegszerkesztő programok az alaptelepítésben nem tartalmazzák képletek, egyenletek szerkesztéséhez szükséges modulokat. Felhívjuk a rendszergazdák figyelmét, hogy ezek is szükségesek lehetnek az érettségi vizsgán, mivel az informatika érettségi részletes követelményrendszere ezek használatának ismeretét is tartalmazza.

Figyelem! A Windows 10-ben az operációs rendszer beállításainál a „Rövid dátum” beállításnál a dátumformátum szóközmentesen éééé.HH.nn. legyen, különben az adatbázis-kezelés esetén a dátumokra vonatkozó feladatok problémákat eredményezhetnek.

Tervezett változások a 2022-es év vizsgaidőszakaira: várhatóan a JAVA SE – NetBeans és a KompoZer választási lehetősége megszűnik.

Tervezett változások a 2024-es év vizsgaidőszakaira: várhatóan a FreePascal és a Lazarus választási lehetősége megszűnik.

                

Linux operációs rendszeren

                                  Szoftverek Szoftvercsoportok
       Ubuntu Érettségi Remix 20.04Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag, adatbázis-kezelő program, grafikai alkalmazás, weblapkészítő program, programozási nyelv, programozási környezet
        SuSE – Érettségi-openSUSE_LEAP15.1
        SuliX Professional-8-x86_64

 

Az Ubuntu Érettségi Remix 20.04, SuSE – Érettségi-openSUSE_LEAP15.1 és a SuliX Professional-8-x86_64 szoftvercsomag az  Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. A disztribúciók a következő szoftvereket tartalmazzák:

 

Ubuntu Érettségi Remix 20.04 Szoftvercsoportok
LibreOffice 6.4.6 WriterSzövegszerkesztés
LibreOffice 6.4.6 CalcTáblázatkezelés
LibreOffice 6.4.6 ImpressPrezentáció-készítés
 • Gimp 2.10.18
 • LibreOffice 6.4.6 Draw
Grafikai alkalmazás
 • Inkscape 1.0
 • LibreOffice 6.4.6 Draw
Vektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 6.4.6 Base + MySQL 8.0Adatbázis-kezelés
 • Bluefish 2.2.11
 • BlueGriffon 3.1
 • SeaMonkey 2.53.3
Weblapkészítés
Környezetek/fordítók:

 • IDLE 3.8
 • Code::Blocks 20.03
 • Eclipse Java 2020.06-R
 • Lazarus 2.0.6
 • Geany 1.36
 • QtCreator 4.11
Nyelvek:

 • Python 3.8
 • Free Pascal 3.0.4
 • Perl 5.30
 • C (gcc 9.3.0) & C++ (g++ 9.3.0)
 • JAVA (OpenJDK-11.0.8)
 • Qt 5.12.8
Programozási nyelv
   

 

SuSE – Érettségi-openSUSE_LEAP15.1 Szoftvercsoportok
LibreOffice 6.4.4.2 WriterSzövegszerkesztés
LibreOffice 6.4.4.2 CalcTáblázatkezelés
LibreOffice 6.4.4.2 ImpressPrezentáció-készítés
Gimp 2.8.22Grafikai alkalmazás
LibreOffice 6.4.4.2 DrawVektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 6.4.4.2 Base + MySQL 10.2.31 + JDBCAdatbázis-kezelés
SeaMonkey 2.49.4

Bluefish 2.2.10

Weblapkészítés
 • Notepadqq 1.4.0
 • gcc 7.5.0
 • IDLE3 3.6.10 (python3.6.10)
 • Lazarus 2.0.2 (Pascal)
 • PyCharm (2.49.4)
 • Eclipse 4.15
 • Java-openjdk 11(1.8,10)
 • Geany 1.34.1
Programozási nyelv/környezet

 

SuliX Professional-8-x86_64 Szoftvercsoportok
LibreOffice 5.0.5 WriterSzövegszerkesztés
LibreOffice 5.0.5 CalcTáblázatkezelés
LibreOffice 5.0.5 ImpressPrezentáció-készítés
Gimp 2.8.10Grafikai alkalmazás
 • Inkscape 0.91
 • LibreOffice 5.0.5 Draw
Vektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 5.0.5 Base + MySQL 5.5.41 + JDBCAdatbázis-kezelés  
KompoZer 0.8b3Weblapkészítés
 • gcc 4.8.3
 • Free Pascal 2.6.2
 • Java 1.7.0_75
 • Perl 5.16.3
Programozási nyelv

 

További információk itt.

Lásd még a magyar nyelv és irodalom szóbeli témaköröket itt.